TÁC GIẢ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ NGÀY TÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TÌNH TRẠNG Đỗ Hữu Quyết Bằng độc quyền SC 29/06/2016 Điện cực composit ứng dụng trong siêu tụ…

BÀI BÁO QUỐC TẾ Năm 2016: Trong Phat Huynh etc… (2016), A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and Its Application in Immunosensors, Journal of Electronic…

Tên bài báo Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm công bố Ghi chú Năm 2016 A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and…