Hợp tác triển khai khoa học

1/- Xây dựng mạng liên kết với các Viện, trường trong và ngoài nước: – Ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ với Trung tâm Thiết kế…