Đào tạo chế tạo, đóng gói, kiểm định và thương mại hóa linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) năm 2017

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI
           KHU CÔNG NGHỆ CAO

                 Số: /TB-TTR&D                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

                                               THÔNG BÁO

Tuyển sinh khóa “Đào tạo chế tạo, đóng gói, kiểm định và thương mại hóa linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) năm 2017”

   Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt “Chương trình phát triển vi mạch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030” trong đó có nội dung đào tạo đội ngũ kỹ sư, cán bộ khoa học kỹ thuật chất lượng cao;   Căn cứ Quyết định số 5632/VP-KT ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến, trong đó đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thực hiện chương trình đào tạo với Công ty FabMax B.V nhằm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực MEMS;

   Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và Công ty FabMax B.V ký ngày 20 tháng 3 năm 2016. Trong đó cả hai bên sẽ tiến hành chương trình hợp tác gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Khóa đào tạo về bán dẫn/MEMS; Giai đoạn 2: Đào tạo nâng cao và giai đoạn 3: Sản xuất thử nghiệm. Tổng kinh phí mà FabMax B.V đóng góp trong chương trình hợp tác là 300.000 € và nguồn kinh phí này do Chính phủ Hà Lan tài trợ,

   Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (viết tắt là Trung tâm R&D) thông báo tuyển sinh khóa “Đào tạo chế tạo, đóng gói, kiểm định và thương mại hóa linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) năm 2017”, như sau:

I. CHỈ TIÊU DỰ KIẾN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

   Trung tâm R&D phối hợp với các đối tác Hà Lan (Công ty FabMax B.V và Trường Đại học Công nghệ Delft – TU Delft) nhằm đào tạo cho các cán bộ khoa học và kỹ sư cho Khu Công nghệ cao, các  trường, viện và doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh về quy trình từ chế tạo, đóng gói, kiểm định và thương mại hóa linh kiện MEMS trên giáo trình và chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia nước ngoài.

   Số lượng: 15 chỉ tiêu.

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo

   – Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ sư có trình độ cao, cập nhật các kiến thức mới nhất về khoa học và công nghệ trên thế giới về lĩnh vực Vi cơ điện tử MEMS, qua đó tạo nguồn kỹ sư thực hành giỏi và triển khai thực tế trong việc thương mại hóa sản phẩm chất lượng cao cho đất nước.

   – Hợp tác quốc tế trong việc đào tạo các kỹ sư trình độ cao trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo linh kiện MEMS và ứng dụng.

   – Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về Vi cơ điện tử theo hướng sản phẩm.

   – Thu hút sinh viên giỏi, giáo sư giỏi tham gia vào các đề án nhằm hình thành đội ngũ cán bộ phục vụ cho các nhà máy bán dẫn và MEMS do doanh nghiệp thành phố đầu tư.

   – Hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới để tiếp thu, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm của các nhà khoa học nước ngoài phục vụ phát triển khoa học công nghệ Việt Nam, đẩy mạnh quá trình hội nhập thế giới.

2. Nội dung đào tạo

   – Lý thuyết bán dẫn cơ bản, đặc trưng vật lý thiết bị và thực hành cơ bản trong phòng sạch.

   – Giảng dạy và thực hành về công nghệ MEMS, phân tích thị trường, phương án thương mại hóa và lựa chọn linh kiện MEMS để sản xuất thử nghiệm, tiến tới thương mại hóa linh kiện MEMS của Việt Nam.

   – Đào tạo thực hành nâng cao trong nước về các quy trình công nghệ trong chế tạo linh kiện MEMS.

3. Thời gian đào tạo

   02 tháng (bắt đầu từ 30/10/2017 đến 30/12/2017)

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

   Giảng viên, nghiên cứu viên và các chuyên viên đang làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn theo quy định của Nhà nước tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vi cơ điện tử.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung tham gia dự tuyển

a)  Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập;

b)  Không quá 40 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển;

c)  Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành được đào tạo có liên quan như: vật lý, khoa học vật liệu, điện – điện tử, cơ điện tử, bán dẫn và vi mạch;

d)  Các văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cchc.moet.gov.vn, mục khảo thí và KĐCL).

e)  Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng được chương trình đào tạo.

2. Điều kiện về sức khỏe

   Có đủ sức khỏe để học tập.

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

   Mỗi ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển gồm đầy đủ các giấy tờ xếp theo thứ tự sau đây (tất cả giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, các bản sao, bản dịch phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền, mỗi loại giấy tờ nếu nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai):

a)  Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1) được kê khai đầy đủ, có xác nhận của cơ sở cử dự tuyển;

b)  Có công văn cử dự tuyển của nơi ứng viên công tác;

c)  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang công tác (theo mẫu tại Phụ lục 2);

d)  Bản sao hợp lệ bằng cấp có giá trị cao nhất. Trường hợp bằng, các giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do nước ngoài cấp phải cung cấp bản dịch công chứng hợp lệ sang tiếng Việt Nam kèm theo thông tin quy định thang điểm đánh giá của phía nước ngoài;

e)  Lý lịch khoa học (theo mẫu tại Phụ lục 3);

f)   Giấy tờ khác (nếu có);

2. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

   Ứng viên phải đăng ký dự tuyển theo phương thức: nộp hồ sơ trực tiếp.

a)  Thời gian: Từ ngày 20/10/2017 – 27/10/2017.

b)  Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, Lô I3, Đường N2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

   Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin.

   Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của thông báo này, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật.

VI. KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT TRÚNG TUYỂN

   Hội đồng tuyển sinh được thành lập để xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển và chọn ra ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo.

   Dự  kiến kết quả phê duyệt trúng tuyển sẽ được thông báo cho các ứng viên dự tuyển trong tháng 10/2017. Kết quả trúng tuyển có hiệu lực để làm thủ tục tham gia khóa học trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Các trường, viện, trung tâm nghiên cứu
và doanh nghiệp nhà nước.
– BQL Khu CNC;
– Đăng website (mục thông báo);
Lưu: VT, P. HTQT, QLKHCN.

GIÁM ĐỐC

 

 

     NGÔ VÕ KẾ THÀNH

Link download file “Tuyển sinh”: