Organizational chart

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có Ban Giám đốc, các phòng thí nghiệm công nghệ chuyên ngành và các phòng chuyên môn.

Hiện nay, Trung tâm có 05 phòng thí nghiệm đã chính thức hoạt động tại Trung tâm R&D là: Phòng thí nghiệm công nghệ nano (Nano Technology Lab), Phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn (Semiconductor Lab), Phòng thí nghiệm cơ khí chính xác và tự động hóa (Precision Mechanics anh Automation Lab), Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học (Biotechnology Lab) và Phòng thí nghiệm Công nghệ thông tin (Information Technology Lab).


text ?>