Overview

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp công lập nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 52/2004/QĐ-UB ngày 08 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh tổ chức theo Quyết định số 3591/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2009.

Tên viết tắt là: Trung tâm R&D (tiếng Việt); SHTP Labs (tiếng Anh)


Trụ sở Văn phòng và các Phòng thí nghiệm của Trung tâm R&D đặt tại Lô I3, đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm R&D được Nhà nước đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu để thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, công nghệ mới.

Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước được tham gia hợp tác đầu tư phát triển Trung tâm R&D theo quy định của luật pháp.

text ?>