Thiết kế, gia công cơ khí

  • Thiết kế, chế tạo kho hàng lưu trữ tự động
  • Thiết kế phần mềm
  • Thiết kế cơ khí chính xác
  • Thiết kế khuôn mẫu