Dịch vụ phụ trợ

Các dịch vụ phụ trợ

  • Cung cấp nước khử ion (DI water) với thông số ~18 MΩ.
  • Bảo trì hệ thống phòng sạch