Tuyển Dụng Viên Chức Đợt 2 Năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao

  • Căn cứ Công văn số 371/KCNC-VP ngày 09/04/2019 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về việc chấp thuận cho Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức năm 2019;
  • Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTR&D ngày 29/03/2019 của Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (Trung tâm R&D) về tuyển dụng viên chức năm 2019.