Hội đồng khoa học cơ sở TTR&D 2013

Ngày 05/9/2013, Trung Tâm R&D đã tổ chức cuộc họp hội đồng khoa học với mục đích đánh giá các đề tài dự án khoa học đang thực hiện cấp cơ sở. Hội đồng khoa học gồm: Ban Giám đốc Trung tâm, Thạc sĩ Ngô Đức Hoàng – Giám đốc Trung tâm ICDREC – Kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm R&D, Phụ trách phòng Quản lý Khoa học Ban Quản lý Khu Công nghệ cao – TS Nguyễn Hoàng Nam, Chuyên gia PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Thạc sĩ Ngô Võ Kế Thành – Phó Giám đốc Trung tâm ICDREC và các chuyên gia khác. Trong buổi làm việc, Hội đồng nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện, để từ đó thành viên hội đồng cho ý kiến đánh giá tiến độ, tính khả thi các đề tài, từ đó quyết định tiếp tục cho các đề tài thực hiện hoặc khuyến cáo tạm ngừng và đề xuất chú trọng đầu tư vào 01 đến 02 dự án sản xuất thử nghiệm có hiệu quả.

hdkhcs1_w300hdkhcs3_w300

hdkhcs6_w300hdkhcs9_300

Named after the son of henry ford, the https://homework-writer.com/ edsel launch misjudged the market conditions of late 1950s america and its adventurous styling was considered ugly by the consumers of the time