Bạn Nên Có Kỹ Năng PHP MYSQL MFC C C,c++,c#,mfc C, Java, Perl, Jsp, Jsp, Objective C… Bạn Sẽ Làm Gì – Phát triển các phần mềm ứng dụng…

Phát minh khoa học

United Sates Patent Application Publication   CNT PRINT HEAD ARRAY Pub. No.: US 2006/0103694 A1 Pub. Date: May. 18, 2006 Inventor: Khe C. Nguyen, Ho Chi Minh City, VN Correspondence…

Tên bài báo Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm công bố Ghi chú Năm 2016 A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and…