Bảo vệ giữa kỳ đề tài chế tạo Bio-Chip

Ngày 19/3/2010, nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu, chế tạo Bio-Chip (QCM) do Th.S. Ngô Vũ Kế Thành (ICDREC) và TS. Dương Minh Tâm (SHTPLabs) đồng chủ nhiệm, cùng các cộng sự viên đã bảo vệ thành công giữa kỳ kết quả thực hiện đề tài tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Hội đồng khoa học đã kết luận đề tài thực hiện xuất sắc, đạt hầu hết các nội dung khoa học đã đăng ký và thực hiện sớm trứơc thời hạn 07 tháng. Trên cơ sở thành quả bước đầu đã đạt được, Sở KH&CN cho phép ICDREC và SHTPLabs tiến hành ngay đề tài nối tiếp hoàn thiện bộ kit với Bio-sensor chẩn đoán nhanh một số vi khuẩn, vi rút mà ngành y tế nứơc ta đang cần trang bị để đối phó các dịch bệnh có tính lây nhiểm nhanh.

Another similarity between the egyptian and mesopotamian civilizations is that they both had polytheistic religions, although it is said that the pharaoh akhenaten of egypt tried to introduce polytheism to his best science websites for college students subjects but never succeeded