Bài báo 2

BÀI BÁO QUỐC TẾ

Năm 2016:

 1. Trong Phat Huynh etc… (2016), A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and Its Application in Immunosensors, Journal of Electronic Materials, Volume 45, Issue 5, pp 2516–2521
 2. Vo Ke Thanh Ngo, Dang Giang Nguyen, Trong Phat Huynh, Quang Vinh Lam (2016), A low cost technique for synthesis of goldnanoparticles using microwave heating and its application in signal amplication for detecting Escherichia Coli O157:H7 bacteria, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, doi:10.1088/2043-6262/7/3/035016
 3. Nguyen Thi Hiep, Huynh Chan Khon, Vo Van Thanh Niem, Vo Van Toi, Tran Ngoc Quyen, Nguyen Dai Hai and Mai Ngoc Tuan Anh (2016), Microwave-Assisted Synthesis of Chitosan/Polyvinyl Alcohol Silver Nanoparticles Gel for Wound Dressing Applications, International Journal of Polymer Science, doi:10.1155/2016/1584046

 Năm 2015:

 1. Vo Ke Thanh Ngo, Trong Phat Huynh, Dang Giang Nguyen, Hoang Phuong Uyen Nguyen, Lam Quang Vinh, Huynh Thanh Dat (2015), Synthesis and spectroscopic characterization of gold nanobipyramids prepared by a chemical reduction method, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnoly (IOP), doi:10.1088/2043-6262/6/4/045017
 2. Nguyen Thi Kim Anh (2015), Expression Patterns of Bovine CD1 In Vivo and Assessment of the Specificities of the Anti-Bovine CD1 Antibodies, JOURNAL OF PLOS ONE

 Năm 2014:

 1. Phan Van Tien (2014), Protection against Ovariectomy-Induced Bone Loss by Tranilast, JOURNAL OF PLOS ONE
 2. Le Van Giat, Do Thanh Sinh, Tran Phuoc Toan (2014), High concentration Nanocurcumin Fabrication By Wet Milling Method Curcumin With Glassball, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 3, ISSUE 8

 Năm 2013:

 1. Hoang Le Son, Do Thanh Sinh, Mai Ngoc Tuan Anh, Nguyen Thi Hieu Trang (2013), Effect of nanocurcumin particles prepared by top-down method on CCl4-induced hepatic fibrosis mice, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol 4(12), 4542-4548

 BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Năm 2016:

 1. Đỗ Hữu Quyết, Trần Phước Toan (2016), Tổng hợp polyaniline bên trong cấu trúc nano của giấy bucky bằng phương pháp điện hóa, Tạp chí Hóa học
 2. Nguyen Dang Giang etc.. (2016), SIMULATION OF ELECTRICAL PROPERTIES OF QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE USING MULTI-RESONANCE THICKNESS-SHEAR MODE TECHNIQUE, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
 3. Dương Tấn Phước (2016), MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA LINH KIỆN QCM 10MHz KHI HOẠT ĐỘNG DƯỚI SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU CHẤT THEO PHƯƠNG PHÁP TRƯỜNG CẶP ĐÔI, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
 4. Nguyễn Thị Hồng Thắm etc (2016), NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC COMPOSITE CNTS/V2O5 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA, Tạp chí Hóa học, Vol 54, No.1
 5. Lương Thị Anh Đào, Đỗ Hữu Quyết (2016), Nghiên cứu chế prototype siêu tụ dẻo dựa trên hệ điện cực composite và chất điện giải polymer, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
 6. Mai Ngọc Tuấn Anh etc (2016), Tổng hợp và khảo sát tính chất của hạt nano hợp kim vàng – bạc, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development

 Năm 2015:

 1. Nguyen Hoang Phuong Uyen, Ngo Vo Ke Thanh (2015), Investigation of immobilizing antigens on gold surface by potentiometric measurements and fluorescence microscopic, Communication of Physics

 BÀI BÁO HỘI NGHỊ

Năm 2015:

 1. Bùi Quang Vinh, Dương Minh Tâm, Trương Hữu Lý, Trương Văn Phát, Dương Tấn Phước (2015), Thiết kế quy trình công nghệ, chế tạo chip cảm biến gia tốc kiểu tụ bằng công nghệ vi cơ khối, Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ IV
 2. Van Linh Tran, Quang Vinh Bui, Tuan Anh Nguyen, Xuan Hao Nguyen, Cong Bang Pham, Viet Anh Dung Cai (2015), Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển robot gắp hàng, Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ IV
 3. Toan Tran and Huu Quyet Do (2015), Synthesis and Electrochemical Characterization of Vanadium Oxide on Buckypaper for Supercapacitor Applications, Kỷ yếu Hội Nghị Quốc Tế Về Lĩnh Vực Vật Liệu Nano 2015
 4. Nguyen Thi Hong Tham, Le Vu Tuan Hung, Do Huu Quyet (2015), Synthesis of carbon nanotubes/polyaniline nano composite electrode to apply in supercapacitor, Kỷ yếu Hội Nghị Quốc Tế Về Lĩnh Vực Vật Liệu Nano 2015
 5. Anh Mai Ngoc Tuan, Phong Nguyen Thi Phuong, Anh Nguyen Thi Kim, Khanh Tran Thi Le, Duong Hoang Thuy (2015), Synthesis and characterization of gold – silver alloy nanoparticles, Kỷ yếu hội nghị Quốc tế Công nghệ Nano và Ứng dụng (INTERNATIONAL WORKSHOP ON NANOTECHNOLOGY AND APPLICATION – IWNA 2015)
 6. Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Viết Thể (2015), The study of the device process for ultraviolet light-emitting diodes (UVLEDs) with the light extraction efficiency, Kỷ yếu hội nghị Quốc tế Công nghệ Nano và Ứng dụng (INTERNATIONAL WORKSHOP ON NANOTECHNOLOGY AND APPLICATION – IWNA 2015)
 7. Nguyễn Văn Hiếu (2015), Measure the density of ozone by using UV sensor system, Kỷ yếu hội nghị Quốc tế Công nghệ Nano và Ứng dụng (INTERNATIONAL WORKSHOP ON NANOTECHNOLOGY AND APPLICATION – IWNA 2015)
 8. Nguyen H. D. Khang, Duong T. Phuoc, Nguyen D. Giang, Truong H. Ly, Nguyen N. Viet (2015), Design and Simulation for Optimal Structure of Cross Type Capacitive Acceleration MEMS Sensor, International Journal of Mathematics and Physical Research, Vol.2, Issue 2, pp.95 – 105

 Năm 2014:

 1. Dương Tấn Phước, Nguyễn Đăng Giang, Trương Hữu Lý, Nguyễn Viết Thể (2014), Design and simulation for optimal structure of cross type capacitive acceleration MEMS sensor, 4S CONFERENCE
 2. Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Viết Thể (2014), Schottky diode fabrication at Saigon-Hi Tech Park, 4S CONFERENCE
 3. Nguyen Chanh Khe, Le Van Giat (2014), SOLUBE GRAPHENE AND GRAPHENE HYBRID COMPOSITE (GHC) BY PHYSICAL FUNTIONALIZATION, Nanotech 2014 Vol.1, p.49-52