BÀI BÁO QUỐC TẾ Năm 2016: Trong Phat Huynh etc… (2016), A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and Its Application in Immunosensors, Journal of Electronic…

STT TÊN NHIỆM VỤ NGÀY KÝ TỔ CHỨC PHỐI HỢP 1 MOU: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu 24/10/2012 University of Illinois, USA 2 MOU: Chương trình hợp tác…