In the fast-evolving world, near future smart cities will play an undeniable role. In these cities, all devices will be connected to the internet (IoT). The interface between reality and…

STT TÊN NHIỆM VỤ NGÀY KÝ TỔ CHỨC PHỐI HỢP 1 MOU: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu 24/10/2012 University of Illinois, USA 2 MOU: Chương trình hợp tác…