TÁC GIẢ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ NGÀY TÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TÌNH TRẠNG Đỗ Hữu Quyết Bằng độc quyền SC 29/06/2016 Điện cực composit ứng dụng trong siêu tụ…

BÀI BÁO QUỐC TẾ Năm 2016: Trong Phat Huynh etc… (2016), A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and Its Application in Immunosensors, Journal of Electronic…

Phát minh khoa học

United Sates Patent Application Publication   CNT PRINT HEAD ARRAY Pub. No.: US 2006/0103694 A1 Pub. Date: May. 18, 2006 Inventor: Khe C. Nguyen, Ho Chi Minh City, VN Correspondence…

Tên bài báo Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm công bố Ghi chú Năm 2016 A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and…